जनता पाक्षिक नोव्हेंबर १९३० ते ऑक्टोबर १९३१ Janata (The People) Marathi Vol 3-1

70.00

जनता पाक्षिक नोव्हेंबर १९३० ते ऑक्टोबर १९३१

प्रथम आवृत्ती २०१८  संपादक : प्रा. अविनाश डोळस..

मूळ मूल्य रु. ५०=००  हाताळणी मूल्य रु. २०

पोस्टेज  रु. ३०  एकूण रु. १००=००

4 in stock

SKU: GBD030 Categories: ,